Μηχανή ανύψωσης χαρτοκιβωτίων EBM-X1200PX 4 σερβοκινητήρες

Σε απόθεμα

Σε απόθεμα
Πρόσθεσε στην λίστα επιθυμιών
Πρόσθεσε στην λίστα επιθυμιών

Σας άρεσε αυτό το προϊόν; Προσθέστε στα αγαπημένα τώρα και ακολουθήστε το προϊόν.

Πρόσθεσε στην λίστα επιθυμιών
Πρόσθεσε στην λίστα επιθυμιών
Εχω μια ερώτηση? Ρωτήστε έναν ειδικό μόνο Whatsapp

(+86) 158 9968 3398 Συνομιλία WhatsApp

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Εγγύηση αντιστοίχισης τιμής

Εγγυημένη τοποθέτηση.

Πάντα το σωστό μέρος

Εσωτερικοί Εμπειρογνώμονες.

Γνωρίζουμε τα προϊόντα μας

Εύκολες επιστροφές.

Γρήγορη και χωρίς προβλήματα

Περιγραφή

Revolutionizing Packaging with the EBM-X1200PX  4 Servo Motors Carton Erecting Machine

In the dynamic world of packaging, efficiency and reliability are paramount. The 4 Servo Motors Carton Erecting Machine emerges as a cornerstone innovation, setting new standards in the packaging industry. This state-of-the-art machine leverages the precision and power of four servo motors to automate the carton erecting process, significantly enhancing production speed, accuracy, and reliability.

Unveiling the Power of 4 Servo Motors

The heart of the Carton Erecting Machine’s innovation lies in its integration of four servo motors. These motors control various aspects of the machine’s operation, including the feeding, folding, and gluing of cartons. This advanced setup not only ensures high-speed operation but also provides unparalleled accuracy and consistency in box formation.

Enhanced Efficiency and Productivity

One of the primary benefits of the 4 Servo Motors Carton Erecting Machine is its impressive efficiency. Capable of erecting a vast number of cartons per hour, it dramatically outpaces manual assembly methods and older mechanical models. This efficiency is a game-changer for businesses looking to scale up their operations without compromising on quality or facing significant increases in labor costs.

Precision and Versatility

Precision is another hallmark of this innovative machine. The servo motors offer precise control over every phase of the erecting process, ensuring that each carton is perfectly formed. This precision extends to the machine’s versatility as well; it can accommodate a wide range of carton sizes and styles, making it an ideal solution for businesses with diverse packaging needs.

Reducing Waste and Increasing Sustainability

The 4 Servo Motors Carton Erecting Machine is not only efficient and precise but also contributes to more sustainable packaging practices. By minimizing material wastage and optimizing energy consumption, it aligns with the growing demand for environmentally responsible manufacturing processes. The precise application of adhesives and the reduction of defective cartons contribute to this sustainable approach, ensuring that resources are used more efficiently.

Ease of Operation and Maintenance

Despite its advanced capabilities, the Carton Erecting Machine is designed for ease of operation. Its user-friendly interface allows operators to quickly set up and adjust the machine for different carton specifications. Maintenance is similarly straightforward, with the servo motors providing reliable service with minimal downtime. This ease of use ensures that businesses can quickly train staff to operate the machine, further reducing operational costs.

συμπέρασμα

The 4 Servo Motors Carton Erecting Machine represents a significant leap forward in packaging technology. It offers businesses a powerful tool for enhancing productivity, efficiency, and sustainability in their packaging processes. With its combination of speed, precision, and versatility, this machine is well-suited to meet the demands of modern packaging operations, paving the way for a new era of manufacturing excellence. As the packaging industry continues to evolve, technologies like the Carton Erecting Machine will play a pivotal role in shaping its future, driving innovation, and promoting sustainable practices.

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομασία προϊόντος

Μηχανή ανύψωσης χαρτοκιβωτίων EBM-X1200PX 4 σερβοκινητήρες

Μοντέλο

EBM-X1200PX

Papa Grammage

200-620 γρ

Ταχύτητα

30-260pcs/min

Πάχος χαρτιού

≤1,6mm

Ελάχ. Μέγεθος χαρτιού

120*100mm

Μέγιστη. Μέγεθος χαρτιού

650*480mm

Πίεση αέρα

2kg/cm²

Ρεύμα

380v/220v

Συνολική δύναμη

4.5KW

Συχνότητα

50Hz

Βάρος

1700 κιλά

Διάσταση μηχανής

3500*1350*1550mm